CENY
Nové ponuky, špeciálne zľavy a aktuálne množstevné rabaty sa dozviete buď priamo od nás, zo sídla spoločnosti alebo prostredníctvom našich obchodných zástupcov. Vyhradzujeme si právo meniť predajné ceny v prípade zmien kurzov, dodávateľských cien, sadzieb DPH, colných sadzieb atď.

PLATOBNÉ PODMIENKY
Tovar konečným zákazníkom posielame kuriérom DPD. Účtované je jednotné poštovné 3,30 eura (100 Sk). Pri objednávke nad 66,39 eura (2000 Sk) poštovné neúčtujeme.

Tovar stomatológom, distribútorom a lekárňam zasielame spoločne s faktúrou so 14-dennou splatnosťou, odo dňa ich vystavenia. Pri objednávke pod 66,39 eura (2000 Sk) vrátane DPH je účtované jednotné poštovné 3,30 eura (100 Sk). Pri objednávke nad 66,39 eura (2000 Sk) poštovné nie je účtované. Dňom úhrady, v súlade s Obchodným zákonníkom, je deň pripísania platby na náš účet, nie deň odpísania z účtu odberateľa alebo úhrady poukážky na pošte. Pri objednávke nad 331,93 eura ( 10000 Sk) vrátane DPH je tovar zasielaný poštovou službou EMS.

Tovar distribútorom je zasielaný poštovou službou EMS. Pri objednávke pod 331,93 eura ( 10000 Sk)  vrátane DPH účtujeme jednotné poštovné 3,30 eura (100 Sk).

Pri čiastočných dodávkach, kde nebola pôvodná objednávky vybavená vcelku, neúčtujeme druhé poštovné.

NEUHRADENÉ PLATBY
Za nedodržanie termínu splatnosti bude zákazníkom účtované penále 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

Zákazníkom, ktorí neuhradili platbu v termíne splatnosti, zasielame písomné upomienky.

Pokiaľ na tieto nereagujú, vyhradzujeme si právo zverejnenia ich plného mena a adresy v odborných časopisoch a na našich internetových stránkach.

Všetky nové objednávky kontrolujeme s evidenciou pohľadávok a pokiaľ máme u odberateľa pohľadávku po lehote splatnosti, objednávku nevybavujeme až do úplného vyrovnania dlhu.

PRÍJEM OBJEDNÁVOK A EXPEDÍCIA
Pre objednávky máme vyhradenú telefónnu linku: 02 / 4552 79 13. Objednávky prijímame tiež faxom na čísle: 02 / 4552 79 13, resp. e-mailom: curaprox@curaprox.sk. Pokiaľ Vás navštevuje obchodný zástupca spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o., osobne s Vami spíše objednávku a predvedie Vám novinky. V objednávke prosíme uvádzajte: vaše obchodné meno a sídlo objednávateľa, adresu dodania, IČO, DIČ. Pre urýchlené vybavenie prípadných nejasností, prosíme, o uvedenie čísla telefónu a mena kontaktnej osoby. Tovar, ktorý je na sklade zasielame poštou, spoločne s faktúrou najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania objednávky, internetové objednávky do 7 pracovných dní od obdržania objednávky.

NEVYBAVENÉ OBJEDNÁVKY
Nevybavené položky z objednávky evidujeme a expedujeme prednostne po obdržaní tovaru.

REKLAMÁCIE
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.